Thông số sản phẩm

08:45 - 02/11/2019

BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM ỐNG TRANG TRÍ – CÔNG NGHIỆP

Kích thước (MM) Chiều dày (mm)
Φ 7.50.30.35         
Φ 8.00.30.350.450.5       
Φ 9.50.30.350.450.50.60.7     
Φ 10   0.50.60.71    
Φ 120.30.350.450.50.60.71.01.2   
Φ12.70.30.350.450.50.60.71.01.2   
Φ 130.30.350.450.50.60.71.01.2   
Φ 140.30.350.450.50.60.71.01.2   
Φ 150.30.350.450.50.60.71.01.2   
Φ 15.90.30.350.450.50.60.71.01.21.5  
Φ 18.40.30.350.450.50.60.71.01.21.5  
Φ 19.10.30.350.450.50.60.71.01.21.5  
Φ 21.7    0.60.71.01.21.51.82.0
Φ 22.20.30.350.450.50.60.71.01.21.5  
Φ 25.40.30.350.450.50.60.71.01.21.51.82.0
Φ 27.2   0.50.60.71.01.21.51.82.0-3.0
Φ 28.6  0.450.50.60.71.01.21.51.82.0
Φ 30  0.450.50.60.71.01.21.51.82.0
Φ 31.8  0.450.50.60.71.01.21.51.82.0
Φ 34     0.71.01.21.51.82.0-3.0
Φ 38.1  0.450.50.60.71.01.21.51.82.0
Φ 42.7  0.450.50.60.71.01.21.51.82.0-3.0
Φ 45     0.71.01.21.5  
Φ 48.4     0.71.01.21.5  
Φ48.6     0.71.01.21.51.82.0
Φ 50.8  0.450.50.60.71.01.21.51.82.0-3.0
Φ 57.3     0.71.01.21.51.82.0
Φ 60.5   0.50.60.71.01.21.51.82.0-3.0
Φ 63.5    0.60.71.01.21.51.82.0-3.0
Φ 68     0.71.01.21.51.82.0-3.0
Φ 76.3     0.71.01.21.51.82.0-3.0
Φ 89.1      1.01.21.51.82.0-3.0
Φ 101.6      1.01.21.51.84.0
Φ 114      1.01.21.51.84.0
Φ 127      1.01.21.524.0

 

BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM HỘP

Kích thước (mm) Chiều dày (mm)
10 x 100.30.350.40.450.50.60.70.8       
10 x 200.30.350.40.450.50.60.70.80.91.01.11.2   
10 x 30   0.450.50.60.70.80.91.01.11.2   
10 x 40  0.40.450.50.60.70.80.91.01.11.2   
12 x120.30.350.40.450.50.60.70.80.91.01.11.2   
12.7 x 12.70.30.350.40.450.50.60.70.80.91.01.11.2   
13 x 26 0.350.40.450.50.60.70.80.91.01.11.2   
15 x 150.30.350.40.450.50.60.70.80.91.01.11.2   
15 x 25  0.40.450.50.60.70.80.91.01.11.2   
15 x 30  0.40.450.50.60.70.80.91.01.11.2   
19 x 19  0.40.450.50.60.70.80.91.01.11.2   
20 x 20  0.40.450.50.60.70.80.91.01.11.21.5  
20 x 30   0.450.50.60.70.80.91.01.11.21.5  
20 x 40  0.40.450.50.60.70.80.91.01.11.21.5  
25 x 25  0.40.450.50.60.70.80.91.01.11.21.5  
25 x 50    0.50.650.70.80.91.01.11.21.5  
30 x 30    0.50.60.70.80.91.01.11.21.51.82.0
30 x 40     0.60.70.80.91.01.11.21.51.82.0
30 x 50     0.60.70.80.91.01.11.21.51.82.0
30 x 60     0.60.70.80.91.01.11.21.51.82.0
30 x 90       0.80.91.01.11.21.51.82.0
38 x 38     0.60.70.80.91.01.11.21.51.82.0
40 x 40     0.60.70.80.91.01.11.21.51.82.0
40 x 60            1.51.82.0
40 x 80       0.80.91.01.11.21.51.82.0
50 x 50      0.70.80.91.01.11.21.51.82.0
50 x 100            1.524.0
60 x 60            1.523.0
100 x 100            1.523.0

 

BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM THÉP GÓC

 

Kích thước (MM) Chiều dày (mm)
V 201.41.51.61.82.02.53.0  
V 251.41.51.61.82.02.53.0  
V 30 1.51.61.82.02.53.04.0 
V 40  1.61.82.02.53.04.0 
V 50   1.82.02.53.04.0 
V 60   1.82.02.53.04.0 

 

BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM CUỘN

 

KÍCH THƯỚC (mm)ĐỘ DẦY (mm)DUNG SAI KÍCH THƯỚC (mm)
21÷250.30.40.50.60.70.8        ± 0.1
26÷300.30.40.50.60.70.80.91.0      ± 0.1
31÷350.30.40.50.60.70.80.91.01.5     ± 0.1
36÷400.30.40.50.60.70.80.91.01.52.0    ± 0.1
41÷500.30.40.50.60.70.80.91.01.52.02.5   ± 0.1
51÷1000.30.40.50.60.70.80.91.01.52.02.53.0  ± 0.1
101÷4000.30.40.50.60.70.80.91.01.52.02.53.04.0 ± 0.1
401÷6000.30.40.50.60.70.80.91.01.52.02.53.04.0 ± 0.1 ÷ 0.3
601÷15000.30.40.50.60.70.80.91.01.52.02.53.04.0 ± 0.3 ÷ 0.5